Приложение 1. Программа расчета отражения сигнала от цели.

 

 

clear all

 

%   Signal

t0=1;

omtr=2*pi/t0;

dlitimp=10*t0;

dlit=50*t0;

ts=t0/150;

t=0:ts:dlit;

%y=gauspuls(t-2,1,1);

y=1.*rectpuls(t-dlitimp/2-t0/2,dlitimp).*sin(omtr.*(t-t0/2-dlitimp/2));

%figure

subplot(2,1,1);

plot(t,y)

zoom xon

xlabel('t, отн. ед');

ylabel('Сигнал');

title('а')

 

yfft=abs(fft(y));

yfft1=yfft/max(yfft);

df=1/dlit;

fmax=1/ts;

f=0:df:30/t0;

flenpl=length(f);

fmaxpl=max(f);

%figure

subplot(2,1,2);

plot(f,yfft1(1:flenpl))

zoom xon

xlabel('Частота, отн.ед.');

ylabel('Спектр сигнала');

title('б')

 

%   Modelling of sigma(omega)

% sigma=2

%t0=1;

%ts=t0/150;

%fmax=1/ts;

%freqz(bs,as)

fchar=1/t0;

fcharmin=3.0*fchar;

fcharpl=3.1*fchar;

%alpfa=2*ts*fchar;

ffilin=[0 2*ts*fcharmin 2*ts*fcharmin 2*ts*fcharpl 2*ts*fcharpl 1];

m=[1 1 1.47 1.47 1 1];

%m=[1 1 1 1 1 1];

b=fir2(550,ffilin,m);

[h,freal]=freqz(b,1,512,fmax);

 

 

% plot of sigma

 

figure

plot(freal, abs(h).*abs(h),'r')

zoom xon

grid on

hold on

xlabel('Частота, отн.ед.');

ylabel('\sigma (f)');

 

 

%  plot of output signal

 

%figure

%subplot(2,1,1);

%sout=filter(b,1,y);

%plot(t,sout)

%zoom xon

%xlabel('t, отн. ед');

%ylabel('Отраженный сигнал');

%title('а')

 

 

 

% sigma=9

ffilin=[0 2*ts*fcharmin 2*ts*fcharmin 2*ts*fcharpl 2*ts*fcharpl 1];

m=[1 1 3.0 3.0 1 1];

%m=[1 1 1 1 1 1];

b=fir2(550,ffilin,m);

[h,freal]=freqz(b,1,512,fmax);

 

 

%   Plot of sigma

 

plot(freal, abs(h).*abs(h))

zoom xon

grid on

 

 

%  Plot of output signal

 

%subplot(2,1,2);

%sout=filter(b,1,y);

%plot(t,sout)

%zoom xon

%xlabel('t, отн. ед');

%ylabel('Отраженный сигнал');

%title('б')

 

Предыдущий раздел        Содержание      Следующий раздел